เอกสารเบื้องต้น สำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย (Australia) ต้องเตรียมอะไรบ้าง ?

เอกสารเบื้องต้น สำหรับการขอวีซ่าออสเตรเลีย (Australia) ต้องเตรียมอะไรบ้าง ? 

 


เมื่อคุณต้องการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย (Australia) คุณจะต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นต่อไปนี้เพื่อให้กระบวนการขอวีซ่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การขอวีซ่าของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ :

 • วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor visa subclass 600) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 • วีซ่าทำงาน (Work visa) สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor visa subclass 600)

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Visa application form)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน และหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ใบรับรองการทำงาน ฯลฯ
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 • จดหมายตอบรับการเข้าพักจากญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย (กรณีมี)
 • วีซ่าทำงาน

วีซ่าทำงาน (Work visa)

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Visa application form)

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน และหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า
 • รูปถ่ายสี ขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานการศึกษา
 • หลักฐานการทำงาน
 • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 • จดหมายตอบรับการเข้าทำงานจากนายจ้างในออสเตรเลีย
 • นอกจากนี้ ผู้สมัครวีซ่าออสเตรเลียจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะถามคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางไปออสเตรเลีย ประวัติการเดินทาง การทำงาน และการเงิน เป็นต้น

ระยะเวลาในการขอวีซ่าออสเตรเลีย ประมาณ 10 วันทำการ แต่อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ขอและจำนวนผู้ขอวีซ่าในขณะนั้น

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าออสเตรเลีย ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ขอ โดยค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ที่ AUD 141.85 และค่าธรรมเนียมวีซ่าทำงานอยู่ที่ AUD 480

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าออสเตรเลีย สามารถยื่นขอได้ด้วยตัวเอง หรือ ใช้บริการของเรา 

ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)


คำแนะนำในการขอวีซ่าออสเตรเลีย
 • ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
 • ควรเขียนใบคำร้องขอวีซ่าอย่างรอบคอบและตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมา
 • ควรเตรียมหลักฐานการเงินที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายระหว่างพำนักในออสเตรเลีย
 • ควรเตรียมเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินและที่พัก
 • ควรเตรียมจดหมายตอบรับการเข้าพักจากญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย (กรณีมี)
 • ควรเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม


ติดต่อเรา

ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)
 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd


0 ความคิดเห็น