บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ - ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

บริการแปลภาษาประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจรที่ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

    บริการแปลภาษาประเทศอัฟกานิสถาน (Afghanistan) โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจรที่ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

    ประเทศ Afghanistan เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับประเทศอิหร่าน ปากีสถาน ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และจีน ภาษาราชการของประเทศ Afghanistan คือภาษาดารี ซึ่งเป็นภาษากลุ่มอินโด-อิหร่าน ใกล้เคียงกับภาษาเปอร์เซียและภาษาปัญจาบ

    หากท่านต้องการแปลเอกสารภาษา Afghanistan ไม่ว่าจะเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การศึกษา หรือการทำงาน ทาง ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) ยินดีให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี แปลเอกสารทุกประเภท รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI และบริการวีซ่าครบวงจร


บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan

    ILC ให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบอนุญาตขับขี่ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบปริญญาบัตร ใบรับรองผลการเรียน ใบสมัครเรียน จดหมายรับรองจากอาจารย์ เป็นต้น

 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า ใบรับรองบริษัท รายงานทางการเงิน เป็นต้น

 • เอกสารส่วนบุคคล เช่น จดหมายส่วนตัว จดหมายสมัครงาน จดหมายแนะนำตัว เป็นต้น


    ILC ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปล โดยทีมงานนักแปลของ ILC ล้วนมีประสบการณ์การแปลภาษามากกว่า 12 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา Afghanistan เป็นอย่างดี แปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

    ILC ให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan ในราคายุติธรรม เหมาะสมกับคุณภาพของงาน ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาแปลภาษาได้ก่อนใช้บริการ

    ILC ให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ลูกค้าสามารถรับงานแปลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด


รับรองเอกสาร Notary Public, NAATI

    นอกจากบริการแปลภาษาแล้ว ILC ยังมีบริการรับรองเอกสาร Notary Public และ NAATI อีกด้วย

 • Notary Public เป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งจากรัฐ เพื่อรับรองเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารส่วนตัว เอกสารธุรกิจ เอกสารทางกฎหมาย เป็นต้น

 • NAATI เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองนักแปลภาษาในประเทศออสเตรเลีย

    ILC ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ประทับตรารับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ช่วยให้เอกสารของท่านมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ


บริการวีซ่าครบวงจร

    ILC ให้บริการวีซ่าครบวงจร ช่วยให้ท่านสามารถขอวีซ่าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงาน วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าประเภทอื่นๆ ทาง ILC จะคอยอำนวยความสะดวกและดูแลให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น

    ILC ให้บริการวีซ่าประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศ Afghanistan


ทีมงานนักแปลมืออาชีพ

    ทีมงานนักแปลของ ILC ล้วนมีประสบการณ์การแปลภาษามากกว่า 12 ปี และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษา Afghanistan เป็นอย่างดี แปลเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

    ILC มีทีมงานนักแปลที่หลากหลายสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น นักกฎหมาย นักธุรกิจ แพทย์ ครู เป็นต้น เพื่อให้สามารถแปลเอกสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท


ความรวดเร็ว

    ILC ให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan อย่างรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ ลูกค้าสามารถรับงานแปลได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

    ILC มีระบบการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้งานแปลเสร็จรวดเร็วและตรงเวลา


ความพึงพอใจของลูกค้า

    ILC มุ่งมั่นให้บริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามาแล้วมากมาย

    ILC มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานแปลให้ดียิ่งขึ้น


ตัวอย่างบริการแปลภาษาประเทศ Afghanistan

 • แปลเอกสารสูติบัตรและทะเบียนสมรส เพื่อขอวีซ่าแต่งงาน

 • แปลเอกสารใบปริญญาบัตรและใบรับรองผลการเรียน เพื่อสมัครเรียนต่อ

 • แปลเอกสารสัญญาซื้อขาย เพื่อประกอบการทำธุรกิจ

 • แปลเอกสารจดหมายส่วนตัว เพื่อติดต่อสื่อสารกับญาติหรือเพื่อน


    การแปลภาษามีบทบาทสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลและความเข้าใจในโลกที่เชื่อมโยงกันแบบสากลในปัจจุบัน ประเทศ Afghanistan เป็นหนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจและสังคม และการแปลภาษาที่มีคุณภาพสูงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าถึงข้อมูลและเรื่องราวจากประเทศ Afghanistan ที่ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)


    เราเข้าใจถึงความสำคัญของการแปลที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง และเรามีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปีในงานแปลภาษา ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการแปลเอกสารทุกประเภทอย่างมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องและความครบถ้วนในการแปล เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับเอกสารที่มีคุณภาพสูงและนับถือได้ในทุกสถานการณ์


    ทีมงานนักแปลมืออาชีพของเรามีความชำนาญในการแปลเอกสารทุกประเภท ไมว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจที่ซับซ้อน, เอกสารทางการแพทย์, เอกสารทางกฎหมาย, หรือเอกสารทางวิชาการ ที่เรามั่นใจถึงคุณภาพและความถูกต้องในการแปลเอกสาร ซึ่งทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าเอกสารที่เราแปลจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและปราศจากความขัดแย้ง


    เรายังรับรองเอกสารตามมาตรฐาน Notary Public ซึ่งเป็นการรับรองความถูกต้องและถูกต้องของเอกสารทางกฎหมาย, รวมถึงรับรองของหน่วยงานสำคัญอย่าง NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองคุณภาพของงานแปลภาษาในประเทศออสเตรเลีย ทำให้ลูกค้าของเราได้รับการรับรองว่างานแปลของเรามีคุณภาพและนับถือได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


    เรายังมีบริการวีซ่าครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไป Afghanistan โดยเราเข้าใจว่ากระบวนการขอวีซ่าอาจจะซับซ้อนและมุ่งยาก แต่เราจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของกระบวนการนี้ เพื่อให้คุณสามารถรับวีซ่าไป Afghanistan ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย


    ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรานึกถึงความสำคัญของการทำงานในระดับสากลและการเข้าถึงข้อมูลจากทั่วโลก ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการแปลและบริการวีซ่าครบวงจร เราพร้อมจะเป็นคู่ความร่วมมือที่ไว้ใจในการช่วยคุณดำเนินการที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการเดินทางไปประเทศ Afghanistan หรือแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวกับภาษาในทุกกรณี ยอดเยี่ยมที่คุณได้มาที่ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เพื่อให้เราช่วยคุณในการแปลเอกสารและวีซ่าในข้อความของ ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) ของเราเร็วขึ้นอีกต่อไป


สรุปมากของบริการรับรอง NAATI โดย  ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้คุณมีความสบายใจและมั่นใจในการแปลเอกสารและการรับรองความถูกต้องของเอกสารของคุณ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตของคุณในโลกที่ต่อต่อกันและหลากหลายทางในปัจจุบันILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม
ติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd


0 ความคิดเห็น