บริการแปลเอกสารภาษาสเปน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการแปลเอกสารภาษาสเปน บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service


ในปัจจุบันโลกของเรามีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น ผู้คนจากหลากหลายประเทศต่างเดินทางข้ามประเทศเพื่อทำงาน เรียนหนังสือ หรือท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ ความต้องการบริการแปลเอกสารจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะเอกสารภาษาสเปน ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก

iLC (International Language Center) Translation NAATI Notary Public Service เป็นศูนย์บริการแปลเอกสารที่มีประสบการณ์กว่า 12 ปี ให้บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก รวมถึงภาษาสเปน โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาสเปนเป็นอย่างดี


จุดเด่นของบริการแปลเอกสารภาษาสเปน iLC

 • ทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในภาษาสเปนเป็นอย่างดี
 • บริการแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก
 • บริการรับรองเอกสารครอบคลุมจากหลายหน่วยงาน เช่น สถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public เป็นต้น
 • บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริการยื่นวีซ่า บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ประกันการเดินทาง บัตรAPEC Card เป็นต้น
 • บริการแปลเอกสารสารราชการ เช่น ใบรับรองการสมรส ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท ใบรับรองประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

ประเภทของเอกสารภาษาสเปนที่สามารถแปลได้

 • เอกสารส่วนตัว เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • เอกสารการศึกษา เช่น ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองจบการศึกษา วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
 • เอกสารราชการ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองรายได้ เป็นต้น
 • เอกสารนิติกรรมสัญญา เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้าง เป็นต้น
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการรักษา เป็นต้น

ขั้นตอนการใช้บริการแปลเอกสารภาษาสเปน iLC

 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดและราคากับทาง iLC
 • จัดส่งเอกสารที่ต้องการแปลให้ทาง iLC
 • รอรับงานแปลภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ราคาบริการแปลเอกสารภาษาสเปน iLC

ราคาบริการแปลเอกสารภาษาสเปน iLC ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร ระดับความยากง่ายของเอกสาร และจำนวนคำของเอกสาร โดยทาง iLC จะมีการแจ้งราคาให้ทราบก่อนเริ่มงานแปล


บริการรับรองเอกสาร กับ iLC Translation

รับรองเอกสารกับกงสุล สถานทูต

iLC Translation ให้บริการรับรองเอกสารกับสถานทูตต่างๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรับรองเอกสารกับสถานทูตมากกว่า 10 ปี iLC Translation ให้บริการรับรองเอกสารที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสถานทูตต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าเอกสารของคุณจะได้รับการรับรองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว


การรับรองเอกสารจากสถานทูต และกงสุล มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศ เพราะเป็นกระบวนการทียืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนั้นๆ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของประเทศต้นทาง


เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต และกงสุล โดยทั่วไป ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต และกงสุล เช่น

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส ใบหย่า ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองฐานะทางการเงิน ใบรับรองความประพฤต
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบสั่งซื้อ ใบส่งมอบสินค้า ใบแจ้งหนี้ รายงานทางการเงิน แผนธุรกิจ คู่มือการใช้งาน
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษา ตำราเรียน วิทยานิพนธ์ จดหมายแนะนำตัว ใบสมัครเข้าเรียน
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา เอกสารทางศาล เอกสารทางทะเบียนราษฎร เอกสารทางมรดก
 • เอกสารทางเทคนิค เช่น คู่มือการใช้งาน เอกสารทางวิศวกรรม เอกสารทางวิทยาศาสตร์
 • เอกสารทางการตลาด เช่น แคตตาล็อก โบรชัวร์ เว็บไซต์

การรับรองเอกสารจากสถานทูต และกงสุล จะช่วยรับรองความถูกต้องและน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนั้นๆ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายของประเทศต้นทาง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่รับเอกสารฉบับนั้นๆ ว่าเอกสารฉบับนั้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้


นอกจากนี้ การรับรองเอกสารจากสถานทูต และกงสุล ยังอาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการต่างๆ ระหว่างประเทศ เช่น การขอวีซ่า การสมัครงาน การจดทะเบียนสมรส การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น


ดังนั้น หากท่านจำเป็นต้องใช้เอกสารสำหรับดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารฉบับนั้นได้รับการรับรองจากสถานทูต และกงสุลแล้ว

 

รับรองเอกสาร NAATI

iLC Translation ให้บริการรับรองเอกสาร NAATI โดยนักแปลที่ผ่านการรับรองจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองผู้แปลและล่ามที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เอกสารที่ผ่านการรับรอง NAATI นั้นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก


​การรับรองเอกสารจาก NAATI (National Accreditation Authority for Translators and Interpreters) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างประเทศ เพราะเป็นกระบวนการที่ยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนั้นๆ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานระดับสากล


เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจาก NAATI โดยทั่วไป ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจาก NAATI ได้แก่

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส ใบหย่า ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองฐานะทางการเงิน ใบรับรองความประพฤติ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบสั่งซื้อ ใบส่งมอบสินค้า ใบแจ้งหนี้ รายงานทางการเงิน แผนธุรกิจ คู่มือการใช้งาน
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษา ตำราเรียน วิทยานิพนธ์ จดหมายแนะนำตัว ใบสมัครเข้าเรียน
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา เอกสารทางศาล เอกสารทางทะเบียนราษฎร เอกสารทางมรดก
 • เอกสารทางเทคนิค เช่น คู่มือการใช้งาน เอกสารทางวิศวกรรม เอกสารทางวิทยาศาสตร์
 • เอกสารทางการตลาด เช่น แคตตาล็อก โบรชัวร์ เว็บไซต์

การรับรองเอกสารจาก NAATI จะช่วยรับรองความถูกต้องและน่าเชื่อถือของเอกสารฉบับนั้นๆ ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานระดับสากล ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่รับเอกสารฉบับนั้นๆ ว่าเอกสารฉบับนั้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้


นอกจากนี้ การรับรองเอกสารจาก NAATI ยังอาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการต่างๆ ระหว่างประเทศ เช่น การขอวีซ่า การสมัครงาน การจดทะเบียนสมรส การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น


ดังนั้น หากท่านจำเป็นต้องใช้เอกสารสำหรับดำเนินกิจกรรมระหว่างประเทศ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารฉบับนั้นได้รับการรับรองจาก NAATI แล้ว


รับรองเอกสารทนาย Notary Public

iLC Translation ให้บริการรับรองเอกสารทนาย Notary Public โดยทนายความที่จดทะเบียนกับสภาทนายความแห่งประเทศไทย เอกสารที่ผ่านการรับรองทนาย Notary Public นั้นได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศไทย


​ความสำคัญของการรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public มีดังนี้

รับรองความถูกต้องของเอกสารคำแปล การรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public เป็นการรับรองว่าคำแปลนั้นถูกต้องตรงกับต้นฉบับอย่างครบถ้วน โดยทนาย Notary Public จะตรวจสอบเอกสารต้นฉบับและเอกสารคำแปลอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าคำแปลนั้นถูกต้องตามหลักภาษาและเนื้อหา


สร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่รับเอกสาร การรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่รับเอกสารว่าเอกสารคำแปลนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้


อาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการต่างๆ การรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public อาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการต่างๆ เช่น การขอวีซ่า การสมัครงาน การจดทะเบียนสมรส การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น


เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองคำแปลจากทนาย Notary Public โดยทั่วไป ได้แก่ เอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองคำแปลจากทนาย Notary Public ได้แก่

 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส ใบหย่า ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการศึกษา ใบรับรองฐานะทางการเงิน ใบรับรองความประพฤติ
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญา ใบสั่งซื้อ ใบส่งมอบสินค้า ใบแจ้งหนี้ รายงานทางการเงิน แผนธุรกิจ คู่มือการใช้งาน
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษา ตำราเรียน วิทยานิพนธ์ จดหมายแนะนำตัว ใบสมัครเข้าเรียน
 • เอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญา เอกสารทางศาล เอกสารทางทะเบียนราษฎร เอกสารทางมรดก
 • เอกสารทางเทคนิค เช่น คู่มือการใช้งาน เอกสารทางวิศวกรรม เอกสารทางวิทยาศาสตร์
 • เอกสารทางการตลาด เช่น แคตตาล็อก โบรชัวร์ เว็บไซต์

ดังนั้น หากท่านจำเป็นต้องใช้เอกสารคำแปลสำหรับดำเนินกิจกรรมต่างๆ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารคำแปลนั้นได้รับการรับรองจากทนาย Notary Public แล้ว


ILC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER) เรามีบริการที่ครอบคลุมและมีความเชี่ยวชาญในด้านการยื่นวีซ่าและบริการแปลภาษา เกี่ยวกับเอกสารชนิด รองรับทุกภาษาทั่วโลก หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าหรือเรื่องใด ๆ กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ที่ 080-5578887 หรือผ่าน Line Official ID : @ilc.ltd หรือส่งอีเมล์มาที่ contact@ilc.ltd เรายินดีที่จะให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยของคุณทุกคำถาม

 

ติดต่อเรา

iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น