บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่น บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร

บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่น บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร โดยทีมงานนักแปลมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญ กับ iLC (International Language Center)


iLC (International Language Center) เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการให้บริการรับแปลภาษาญี่ปุ่นและภาษาอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการประมวลผลภาษาทุกประเภท ทั้งจากภาษาที่มีจำนวนผู้ใช้มากจนถึงภาษาที่มีจำนวนผู้ใช้น้อย ๆ


ทีมงานของ iLC ไม่เพียงแค่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลภาษาเท่านั้น แต่ยังมีบริการรับรองเอกสารคำแปลอีกด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่รับรองว่าแปลเอกสารของทุกท่านได้รับการแปลอย่างถูกต้อง


iLC (International Language Center) ยินดีให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นทุกประเภท บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก และบริการรับรองเอกสาร ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ เพื่อให้ท่านได้รับเอกสารที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ


บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น กับ iLC (International Language Center)

บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นกับ ILC (International Language Center) นั้น ให้บริการโดยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่ผ่านการรับรองจาก NAATI และมีประสบการณ์แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นมาอย่างยาวนาน จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เอกสารของท่านจะได้รับการแปลอย่างถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนตามหลักภาษาศาสตร์


ILC (International Language Center) ให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารราชการ เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการศึกษา เอกสารทางการแพทย์ และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างเอกสารที่ ILC (International Language Center) ให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น ได้แก่
 • เอกสารราชการ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการทำงาน
 • เอกสารทางธุรกิจ เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสมัครเรียน ใบรับรองผลการเรียน ใบทรานสคริปต์
 • เอกสารทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบตรวจสุขภาพ


ILC (International Language Center) ให้บริการแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นอย่างครบวงจร ตั้งแต่แปลเอกสาร รับรองเอกสารจาก NAATI ไปจนถึงการติดต่อสถานทูตหรือกงสุลเพื่อยื่นเอกสารต่อหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก จึงทำให้มั่นใจได้ว่า เอกสารของท่านจะได้รับการแปลและรับรองอย่างถูกต้องและรวดเร็ว


บริการแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก กับ iLC (International Language Center)

ILC (International Language Center) มีทีมนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ มากมาย รวมไปถึงภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี รัสเซีย โปรตุเกส อาหรับ ฮีบรู ฮินดี เปอร์เซีย ตุรกี อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน มองโกเลีย ลาว พม่า เขมร ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เนปาล บังกลาเทศ ศรีลังกา กัมพูชา เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์

ILC (International Language Center) ให้บริการแปลเอกสารหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางกฎหมาย เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางเทคนิค เอกสารทางการตลาด เอกสารทางการท่องเที่ยว เอกสารทางวัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมากมาย


บริการรับรองเอกสาร กับ iLC (International Language Center)

การรับรองเอกสารจากสถานทูต กงสุล เป็นการรับรองความถูกต้องของเอกสารจากหน่วยงานราชการของไทย โดยสถานทูตหรือกงสุลของไทยในต่างประเทศ เพื่อเป็นการรับรองว่าเอกสารนั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้

เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากสถานทูต กงสุล ได้แก่ เอกสารราชการ เช่น ใบเกิด ใบสมรส ใบหย่า บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท ฯล

เอกสารที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต กงสุล สามารถนำไปใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศได้ เช่น ยื่นขอวีซ่า ยื่นขอเข้าเรียน ยื่นขอทำงาน ฯลฯ

การรับรองเอกสารจาก NAATI
การรับรองเอกสารคำแปลจาก NAATI เป็นการรับรองความถูกต้องและคุณภาพของคำแปล โดย NAATI ซึ่งเป็นองค์กรรับรองผู้แปลและล่ามแห่งชาติของออสเตรเลีย เพื่อเป็นการรับรองว่าคำแปลนั้นถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ในออสเตรเลียได้

เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจาก NAATI ได้แก่ เอกสารราชการ เช่น ใบเกิด ใบสมรส ใบหย่า ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองการทำงาน ฯลฯ และเอกสารทั่วไป เช่น สัญญา คู่มือการใช้งาน บทความ จดหมาย ฯลฯ

การรับรองเอกสารคำแปลจาก NAATI มีประโยชน์ดังนี้
 • เป็นการรับรองความถูกต้องและคุณภาพของคำแปล
 • ช่วยให้เอกสารแปลได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ในออสเตรเลีย
 • ช่วยให้กระบวนการยื่นเอกสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การรับรองเอกสารจากทนาย Notary Public
การรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public หมายถึง การรับรองความถูกต้องของเอกสารคำแปลว่าถูกต้องตามต้นฉบับ โดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นพยานรับรองว่าเอกสารคำแปลนั้นถูกต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับที่นำมาแปล

การรับรองเอกสารคำแปลจากทนาย Notary Public มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเอกสารคำแปลนั้นมักถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาทางราชการหรือทางกฎหมาย ซึ่งจำเป็นต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเอกสารคำแปลนั้นถูกต้องและเชื่อถือได้

เอกสารที่จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากทนาย Notary Public นั้น ได้แก่
 • เอกสารราชการ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม เป็นต้น
 • เอกสารทั่วไป เช่น เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางวิชาการ เอกสารทางการเงิน เป็นต้น

ILC (International Language Center) ให้บริการรับรองเอกสารคำแปลจากสถานทูต กงสุล NAATI และทนาย Notary Public นอกจากนี้ยังมีบริการรับรองเอกสารคำแปลจากสถานบัน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เพื่อให้เอกสารของท่านสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ข้อดีของบริการรับรองเอกสารกับ ILC (International Language Center)
 • บริการรับรองเอกสารครบวงจร ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ
 • ให้บริการรับรองเอกสารทุกประเภท ทุกภาษาทั่วโลก
 • เอกสารที่รับรองถูกต้องตามกฎหมาย
 • บริการรวดเร็ว ทันใจ

หากคุณมีความต้องการรับรองเอกสาร ILC (International Language Center) คือตัวเลือกที่คุ้มค่า เชื่อถือได้ และตอบโจทย์ความต้องการของคุณ


ติดต่อเรา


iLC (INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER)

 • เลขที่ 32 ซอยอ่อนนุช 52 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Facebook : ilc (International Language Center)
 • LINE : @ilc.ltd
 • Tel : 080-5578887
 • E-mail : contact@ilc.ltd

0 ความคิดเห็น